2016. október 31., hétfő

NŐI VONAL V.

NŐI VONAL V. - Nőalkotók csoportos kiállítása
A Magyar Festészet Napja alkalmából

Meg­mu­tat­tuk, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan rea­gál­ják le
a min­den­na­pok feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­színű­sé­gét.Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ciói erő­seb­bek, mint a fér­fi­aké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.

A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt , hogy van nő fes­té­szet, és férfi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a világban és beté­ve­dünk egy galé­ri­ába vagy kiál­lí­tásra, nem tud­nánk meg­mon­dani, hogy férfi vagy nő fes­tette-e a fest­mé­nye­ket, ha nincs alá­írva.

Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyitva a festőaka­dé­miák a nők szá­mára, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nishba Anug­is­sola, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a többi nőnek nyi­tott egy kaput, báto­rí­totta őket, hogy fes­se­nek.

Egyre több nő mutat­hatja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők iránti meg­be­csü­lés és tisz­te­let napja meg­vál­toz­tatta a nőkről alko­tott véleményeket.

Min­denki azt a mun­ká­ját mutatta be, amely leg­job­ban fém­jelzi.

Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges emberi lények - érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álmaink­kal - mikép­pen tudunk a vég­te­len világ részévé válni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat megtalálni.

Kiál­lí­tó­tér: Próféta Galéria

Meg­nyitó beszéd: Doncsev András (MMA, MTVA)
Fel­lép: Szabó Fran­ciska és Szabó Péter
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes (MTVA)
A Magyar Festészet Napja elindítója: Bráda Tibor, festőművész
Kurá­tor: Vin­cze Angéla, festőművész


(Forrás: festeszetnapja.hu)


----------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

----------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése