2016. október 31., hétfő

NŐI VONAL V.

NŐI VONAL V. - Nőalkotók csoportos kiállítása
A Magyar Festészet Napja alkalmából

Meg­mu­tat­tuk, hogy a rop­pant érzé­keny nők hogyan rea­gál­ják le
a min­den­na­pok feszült­sé­gét, szép­sé­gét, sok­színű­sé­gét.Tud­juk, hogy a nők meg­ér­zé­sei, intu­í­ciói erő­seb­bek, mint a fér­fi­aké. A ter­mé­szet gon­dos­ko­dott róla, hogy így legyen.

A fest­mé­nye­ken ez még­sem mutat­ko­zott, mutat­ko­zik meg. Nem mond­hat­juk azt , hogy van nő fes­té­szet, és férfi fes­té­szet. Bár­hol legyünk a világban és beté­ve­dünk egy galé­ri­ába vagy kiál­lí­tásra, nem tud­nánk meg­mon­dani, hogy férfi vagy nő fes­tette-e a fest­mé­nye­ket, ha nincs alá­írva.

Évszá­za­do­kig nem vol­tak nyitva a festőaka­dé­miák a nők szá­mára, de pl. a rene­szánsz­ban Sofi­nishba Anug­is­sola, a XIX.sz.-ban Suzanne Vala­don a többi nőnek nyi­tott egy kaput, báto­rí­totta őket, hogy fes­se­nek.

Egyre több nő mutat­hatja meg tehet­sé­gét, mert 1857 óta a nők iránti meg­be­csü­lés és tisz­te­let napja meg­vál­toz­tatta a nőkről alko­tott véleményeket.

Min­denki azt a mun­ká­ját mutatta be, amely leg­job­ban fém­jelzi.

Min­den embert, így min­ket is az az örök kér­dés fog­lal­koz­tat, hogy mi véges emberi lények - érzé­se­ink­kel, gon­do­la­ta­ink­kal, vágya­ink­kal és álmaink­kal - mikép­pen tudunk a vég­te­len világ részévé válni, s e világ­ban bol­do­gu­lá­sun­kat megtalálni.

Kiál­lí­tó­tér: Próféta Galéria

Meg­nyitó beszéd: Doncsev András (MMA, MTVA)
Fel­lép: Szabó Fran­ciska és Szabó Péter
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes (MTVA)
A Magyar Festészet Napja elindítója: Bráda Tibor, festőművész
Kurá­tor: Vin­cze Angéla, festőművész


(Forrás: festeszetnapja.hu)


----------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

----------------------------------------------------

(Szerző/Leközlő:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA
 
 RAGYOGÁS-REMEKMŰ

RAGYOGÁS-REMEKMŰ

Ahogy ma, holnap és holnapután, sokan tolonganak a temetőknél, hogy elhunyt
szeretteiket virágokkal, gyertyákkal köszöntsék, hisz ha el is mentek,
szívünkben-lelkünkben minden eltávozott tovább él!

 

 

Én a Farkas-réti Temetőbe készültem, Édesanyám, Édesapám, Gyöngyszavú Mesterem fölkeresésére, de annyian voltak, hogy inkább tettem egy kört Gazdagrét és Kelenföld felé. Ott bátyám hamvai nyugszanak, de már nem arra jár(t) a busz, így csak lelki szemeimmel láttam, éltem át ottani temetését - sajnos - újra. A Szent Pió Atya téren szálltam le visszafelé a buszról, és FÉNYFOTÓZÁSba kezdtem az Irhás-ároktól a temetőig, de a ,,nép, az Isten-adta nép" továbbra is igen ,,népes" volt.

A verőfényt lassan hatalmas bárányfelhő-sereglet váltotta föl, de az őszi színek még mindig megrendítettek, és csodáltam minden fölragyogó, átható színt, amit Buda csodás hegyvidéke megadott nekem és sok másnak is!

Itthon megnéztem, vajh mit is írtam jó pár évvel ezelőtt ezekről a napokról, és lám, egy nappal ezelőtt RAGYOGÁS-REMEKMŰ volt az imádott Budapest, és az élet is!POLGÁR JULIANNAHÁROMSZÁZNEGYEDIK HÁLAÉNEK
(Ragyogás-remekmű)

Gyönyörű Gyöngyszavúmnak


A ragyogás remekműve ma
Hét Hegyem -- ,,Mintha megjavulhatna
megvilágosodhatna minden
ebben az emberi bűnhordalékkal
túltömött világban -- Enyhülésmetsző
hideghonosító fényaradás a Nap
és a sugarak jegenyék hazaőriző
csúcsán lejtik el tündökléstáncukat
És a szerelmetes szél megmaradt
lombhajú fák levelét készteti
bíborpirulásra ,,sárga lángáradásra”
Élesen ékszeresül dombul a hegylánc
gerince” -- A völgyek takart és titkos
örömét csak érzem ahogy Kedvesem
ölem marasztaló melegét ,,a Tabáni
Tériszony” megrészegítő mezején
Ahogy az ÉRINTÉS beavató mozdulatsorát
csípőm vonulatára zongorázta rá1996. október 30., Nap-hegy


----------------------------------------------------

(Fotó: Polgár Julianna (JulCSIllag-fotó®))

----------------------------------------------------

(Szerző:


Polgár Julianna
(szerk.- és fotórip., könyvtáros - volt Duna TV, MTI – gmzsa_pol_dtv_mti8@yahoo.com;
sajtóreferens - TIT Stúdió Egyesület - www.tit.hu
főszerkesztő - POLGÁRI ÖSSZMAGYAR RÖVIDHÍR MÉDIA;
GYÖNGYSZAVÚ MÚZSA MÉDIA - gyongy.pol.dtv.mti8@gmail.com;
budapesti tudósító - HUNSOR.SE; MAGYAR PÓLUS MÉDIA - lillatti8@gmail.com))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLGÁR JULIANNA KÉPRIPORTJA